Szállítási és értékesítési feltételek

A honlap használatáról


A Hollik és Társa Bt.  információ szolgáltatás céljából üzemelteti ezt a weblapot. A Hollik és Társa Bt. előzetes írásos engedélye nélküli az anyagok további felhasználása egészében és egyes részleteiben is tilos.

Az oldal teljes megjelenése és tartalma a Hollik és Társa Bt. szellemi tulajdona - vagy harmadik fél/felek által a Hollik és Társa Bt. használatára átadott anyag. Minden anyag a hatályos szerzői jogvédelmi törvények hatálya alá tartozik.

Az oldalon közzétett összes adat tájékoztató jellegű.

Kereskedelmi és szállítási feltételek


1. Általános rendelkezések
1.1 A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandóak, kivéve ha a felek írásban kifejezetten eltérően állapodtak meg.
1.2 A Hollik és Társa Bt. (a továbbiakban: „HOLLIK”) az ajánlatához nincs kötve. A szerződés a HOLLIK által történő írásbeli megerősítés vagy teljesítés útján jön létre. Az ajánlathoz tartozó dokumentáció, így különösen ábrák, rajzok, súly- és méretadatok csak tájékoztatásul szolgálnak.
1.3 A HOLLIK kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a szerződés tárgyát képező dolgok szerkezetét és formáját a műszaki fejlődésnek megfelelően előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
1.4 Biztosítékok, a szerződést kiegészítő és módosító megállapodások csak írásban érvényesek. Ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.
1.5 Az általános eladási és szállítási feltételekben végrehajtott változtatások a megrendelők értesítését követő második hónap kezdetével lépnek hatályba a HOLLIK valamennyi jelenlegi és jövőbeli megrendelőjével fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozóan, kivéve ha eddig az időpontig írásbeli ellentmondás érkezik az HOLLIK-hoz a megrendelőtől.

2. Árak és fizetési feltételek
2.1 A HOLLIK által közölt valamennyi ár eltérő megállapodás hiányában áfa nélkül értendő, és a HOLLIK telephelyén történő átadást foglalja magában berakodás nélkül, azaz az „ex works” („EXW”) telesítést, annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint.
Eltérő megállapodás hiányában a szállítás napján érvényes árak kerülnek felszámításra.
2.2 Eltérő megállapodás hiányában a számlákat azok kibocsátásától számított 30 napon belül, levonás nélkül kell kiegyenlíteni. 
2.3 A teljesítés mértékének arányában a megrendelő a HOLLIK kérésére köteles részletfizetést teljesíteni.
2.4 A HOLLIK által vitatott vagy nem jogerősen megállapított követeléseket és szavatossági igényeket beszámítani nem lehet. Ugyanez irányadó a megrendelő által gyakorolható visszatartási jog gyakorlására.

3. Fizetési késedelem
3.1 Amennyiben a megrendelő a fizetéssel, vagy az egyéb szolgáltatásokkal késedelembe esik, úgy a HOLLIK a következő jogokat érvényesítheti:
• jogában áll az őt terhelő kötelezettségeket mindaddig nem teljesíteni, amíg a megrendelő a fennmaradó fizetési kötelezettségét vagy az egyéb szolgáltatásokat nem teljesíti;
• a szállítási határidőt arányosan meghosszabbíthatja;
• a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot követelhet az esedékesség időpontjától, követelheti továbbá a késedelmi kamatot meghaladó kárának megtérítését
• a megrendelő részére biztosított megfelelő póthatáridő eredménytelen elteltét követően a szerződéstől elállhat.
3.2 A megrendelő köteles megtéríteni a kötelezettségének teljesítésére történő felszólítás költségeit, így különösen a követeléskezelő cég vagy ügyvéd költségeit.

4. Szállítás és teljesítés
4.1 A külön megállapodás tárgyát képező szállítási határidő a szerződés megkötésével kezdődik, azonban csak akkor, ha a felek által esetlegesen kikötött előleg megfizetésre került. A szállítási határidő HOLLIK részéről történő betartásának minden esetben feltétele a megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése.
4.2 A szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha elteltéig a szállítandó dolog a HOLLIK-tól a megrendelő részére átadásra került, elszállításra átadták vagy a megrendelőt értesítették arról, hogy az áru elszállításra kész. A megrendelő utólagos változtatási és kiegészítési igényei a szállítási határidőt megfelelően meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha előre nem látható akadályok lépnek fel, amennyiben ezen akadályok bizonyítottan a szerződés tárgyát képező dolog gyártására és szállítására hatást gyakorolnak, így különösen vonatkozik e rendelkezés a vis maior, munkaharc, sztrájk miatti, illetve lényeges nyersanyagok, alapanyagok vagy alkatrészek késedelmes szállítása miatti késedelemre. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha az említett körülmények a HOLLIK beszállítóinál merülnek fel. Ha a szállítás ezen okok miatt lehetetlenül, a HOLLIK jogosult a szerződéstől elállni, és a megrendelő ebből eredően semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ugyancsak az előbbiek irányadóak abban az esetben is, ha az említett körülmények már fennálló késedelem ideje alatt következnek be.
4.3 Amennyiben a szállításra kész áru elküldése olyan okból nem lehetséges, melyért a HOLLIK nem felelős, vagy a megrendelő a szállítást nem kéri, a HOLLIK jogában áll az árut a megrendelő költségére tárolni, miáltal a szállítás teljesítettnek tekintendő. Ez a szerződésben foglalt fizetési feltételeket nem érinti.

5. A kárveszély átszállása
5.1 Eltérő rendelkezés hiányában az áru „ex works” (annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint) eladottnak tekintendő (elszállításra kész), a kárveszély átszállása is ekkor történik. A HOLLIK „ex works” szállít (annak az INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint) biztosítás és vámfizetés nélkül. Részszállítások eltérő megállapodás hiányában megengedettek.
5.2 A kárveszély legkésőbb a szállítandó dolog rendelkezésre bocsátásával átszáll a megrendelőre akkor is, ha részteljesítés történik, és a HOLLIK további szolgáltatások teljesítését vállalta, mint például az elküldés költségeinek viselését vagy az elszállítást és összeszerelést.
5.3 Egyebekben az INCOTERMS 2000 szerződéskötés napján hatályos szabályai alkalmazandóak.

6. Tulajdonjog-fenntartás és engedményezés
6.1 A megrendelő valamennyi pénzügyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig a HOLLIK fenntartja a tulajdonjogot az adásvétel tárgyát képező dolgon.
6.2 A megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett árut a szokásos kereskedelmi forgalomban elidegenítheti, amíg fizetési késedelembe nem esik. A megrendelőt a tulajdonjog fenntartással érintett árura vonatkozóan nem illeti meg egyéb rendelkezési jog (így pl. biztosítékul adás, zálogjoggal való megterhelés). A megrendelőt megillető, a tulajdonjog fenntartással érintett áru elidegenítéséből származó vételár-követelés és munkadíj-követelés a keletkezése pillanatában engedményezésre kerül a HOLLIK-ra, a HOLLIK-ot megillető követelés erejéig.
6.3 Fizetési késedelem, fizetések beszüntetésének veszélye, vagy a megrendelő elleni végrehajtás esetén a HOLLIK jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árut leszerelni, és/vagy egyéb módon visszavenni, anélkül, hogy ez a szerződéstől való elállásnak minősülne. A megrendelő köteles az árut kiadni.
6.4 A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik személy részéről történő lefoglalása vagy más hasonló korlátozása esetén a megrendelő haladéktalanul köteles a HOLLIK-ot értesíteni. A harmadik személy ilyen beavatkozásából eredő valamennyi költséget a megrendelő köteles viselni.
6.5 A megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy minden, a HOLLIK-ot a megrendelővel szemben megillető követelés bármikor bármely célból harmadik személyre engedményezhető. Engedményezési tilalmat vagy korlátozást kizárólag a felek kifejezett, eseti jellegű megállapodása keletkeztethet.

7. Áru visszaküldése
7.1 Árut csak abban az esetben lehet visszaküldeni, amennyiben ebben a felek előzetesen, kifejezetten és írásban megegyeztek. Az árut a HOLLIK által kijelölt raktárba kell a megrendelő saját veszélyére és költségére visszaküldeni. Az árut újszerű állapotban és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. A HOLLIK minden ilyen esetben megfelelő mértékű kezelési díjat számít fel.

8. Szavatosság
8.1 A HOLLIK a következő rendelkezéseknek megfelelően szavatol azért, hogy a szállított áru a megrendelésnek megfelel, és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ennek kapcsán a felek kifejezetten megállapítják, hogy csak azokra a tulajdonságokra, súlyra, tömegre, térfogatra, színre, árra és egyéb jellemzőkre vonatkozó adatok képezik a szerződés részét, amelyek a HOLLIK által használt katalógusokban, körlevelekben, prospektusokban, hirdetésekben, ábrákon, és árlistákon az üzleti forgalomban feltüntetésre kerültek. Más személyek által a HOLLIK termékeiről tett nyilvános nyilatkozatok nem irányadóak a szerződés tartalmának megítélése szempontjából.
8.2 A HOLLIK szavatossági kötelezettsége csak olyan hibák vonatkozásában áll fenn, amelyek a gyártás, az anyag illetve a kivitelezés hibájára vezethetőek vissza, és ezek esetében is csak akkor, amennyiben ezek a rendeltetésszerű használat során a kárveszély átszállást, illetve a teljesítést követő 12 hónapon belül jelentkeznek:
a) A HOLLIK kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést követő első 6 hónapban minden olyan alkatrészt, amely a kárveszély átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán - így különösen hibás gyártás, az anyag hibája, vagy hibás kivitelezés miatt - használhatatlan, vagy amelynek használhatósága jelentősen csökkent, ellenérték nélkül - választása szerint - kijavítja vagy kicseréli. Az összes járulékos költséget, így különösen a kiszállási költséget, a munkadíjat és a fuvarozási költséget a megrendelő viseli. A kicserélt alkatrészek a HOLLIK tulajdonába kerülnek.
Azt, hogy a termék már az átadáskor hibás volt, az első 6 hónapban is a megrendelőnek kell bizonyítania.
b) A teljesítést követő 6 hónap leteltét követően további 6 hónapig szavatol a HOLLIK azért, hogy saját választása szerint megjavítja, vagy kicseréli azokat az árukat, amelyek a kárveszély átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán, így különösen gyártási, anyagbeli, vagy kivitelezési hiba miatt használhatatlanok, vagy használhatóságuk jelentősen csökkent. Az összes járulékos költséget, így különösen a kiszállási költséget, a munkadíjat és a fuvarozási költséget a megrendelő viseli. A felek kizárnak minden egyéb szavatossági jogot, így különösen az elálláshoz való jogot, az árleszállításra vonatkozóigényt (akkor is, ha a kijavított, vagy kicserélt áru hibás), valamint minden kártérítési igényt.
8.3 A megrendelő csak akkor érvényesítheti szavatossági jogait, amennyiben a felmerült hibát a HOLLIK-al haladéktalanul, írásban közölte. Ebben az esetben a HOLLIK - amennyiben a jelen rendelkezések értelmében a hibát a HOLLIK-nak kell orvosolnia - a következő lehetőségek közül választhat:
a) a hibás árut helyben kijavítja;
b) kijavítás céljából a hibás árut, vagy hibás alkatrészt az általa meghatározott helyre a megrendelővel elszállíttatja;
c) a hibás árut vagy hibás alkatrészt kicseréli.
Amennyiben a hiba elhárítása nem, vagy csak aránytalan magas költségekkel lehetséges, a HOLLIK azt is választhatja, hogy az árat megfelelő mértékben leszállítja.
8.4 Ha a megrendelő a hibás árut, vagy annak alkatrészét kijavítás vagy csere céljából visszaküldi, a megrendelő viseli a szállítás költségeit és a kárveszélyt.
8.5 A jelen rendelkezéseknek megfelelően kicserélt hibás áruval vagy alkatrésszel kizárólag a HOLLIK rendelkezik. A HOLLIK csak azokért a hibákért vállal szavatosságot, amelyek az irányadó üzemeltetési feltételek betartása és rendeltetésszerű használat mellett lépnek fel. Ezt a megrendelőnek kell bizonyítania. A HOLLIK nem szavatol különösen azokért a hibákért, amelyek a megrendelő, a megrendelő érdekkörébe tartozó személy által végzett nem megfelelő beszerelés/beüzemelés, nem megfelelő karbantartás, vagy harmadik személy által nem megfelelően, vagy a HOLLIK írásbeli jóváhagyása nélkül végrehajtott javítás, változtatás, vagy a természetes elhasználódás miatt következtek be.
8.6 A HOLLIK a megrendelő fogyasztói szerződésből eredő szavatossággal kapcsolatos költségeit csak a hibás árunak a HOLLIK-al ténylegesen megállapodott és az esetleges árengedményekkel és egyéb kedvezményekkel csökkentett vételár mértékéig téríti meg.
8.7 A fentieken túl a HOLLIK nem vállal felelősséget a hibás teljesítésért.

9. Felelősség
9.1 A HOLLIK felelősséggel tartozik a szándékos vagy a súlyos gondatlanágból eredő károkozásért. A HOLLIK kártérítési kötelezettsége enyhe gondatlanság esetén, semmilyen esetben sem haladhatja meg a megrendelési összeg 5 %-át.
9.2 A HOLLIK által szállított áruk csak annyiban nyújtanak biztonságot, amennyiben az a HOLLIK-nak a szerződés tárgyára vonatkozó engedélyezési előírásai, használati leírása, és kezelési előírásai - különösen figyelembe véve az előírt vizsgálatokat és egyéb utasításokat - alapján elvárható.
9.3 Eltérő rendelkezések hiányában a HOLLIK nem felel a megrendelővel szemben a gyártás leállásáért, az elmaradt haszonért, a használat kiesésért, kötbérért, egyéb gazdasági vagy közvetett károkért.
9.4 A megrendelő vállalja a felelősséget minden a HOLLIK-ot érintő, az ügyfél egyedi kívánságai szerinti gyártásból és szállításból eredő oltalmi jogsértés alapján indított jogvitáért, és viseli annak költségeit. Különösen köteles a megrendelő olyan eljárások ügyvédi és bírósági költségeit viselni, amelyeket harmadik személy szabadalmi, védjegy, ipari minta vagy szerzői jogának megsértése miatt indítottak, és köteles a megrendelő a HOLLIK-ot ezzel kapcsolatosan kártalanítani és biztosítani, hogy a HOLLIK-al szemben eljárást nem kezdeményeznek.

10. Adatvédelem
10.1 A HOLLIK jogosult a megrendelő személyes adatait az üzleti forgalom keretében tárolni, átadni, feldolgozni és törölni.
10.2 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé.

11. Illetékesség, alkalmazandó jog, teljesítés helye
11.1 A jelen szerződésből közvetve vagy közvetlenül eredő jogvitákra a HOLLIK székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróságnak van kizárólagos illetékessége. Ettől a megállapodástól eltérően a HOLLIK a másik fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes bíróságon is indíthat eljárást.
11.2 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy részben érvénytelen, úgy ez a további rendelkezések érvényességét és hatályosságát nem érinti, kivéve, ha a szerződés érvényben tartása az egyik fél számára aránytalan nehézséget okozna.
11.3 A szerződésre a magyar jog az irányadó. A felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény („Bécsi Vételi Egyezmény”) szabályainak alkalmazását közös megegyezéssel kizárják.
11.4 A felek a szállítási és fizetési kötelezettségek teljesítési helyének a HOLLIK székhelyét jelölik meg, abban az esetben is, ha a felek megegyezése szerint az átadás ettől eltérő helyen történik.
HOLLIK - Mindig a legjobb megoldás
00-36-306-264-374
Hollik és Társa Bt. Logo
00-36-303-464-433
00-36-302-991-799
4130 Derecske, Szegfű u. 8.

23 éve a mezőgazdaság és az ipari automatizálás szolgálatában!

Hollik és Társa Bt. - Logo
TERVEZÉS
KERESKEDELM
KIVITLEZÉS
SZERVÍZ